BÁO CÁO CHỈ SỐ GIÁ THÉP TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM 2016 - 2020

30 Th11, 2020 - Xem: 4122

Nhìn chung, giá thép đã tăng trong vòng 5 năm qua.

BÁO CÁO CHỈ SỐ GIÁ THÉP  TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM 2016 - 2020
  1. ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ GIÁ THÉP TRUNG QUỐC

1.1. CHỈ SỐ GIÁ THÉP TRUNG QUỐC 2016 - 2020

 

 

 

(source: www.tradingeconomics.com)

PRICE INDEX OF STEEL FROM 2016/11/24 – 2020/11/24

CHỈ SỐ GIÁ THÉP TỪ 24/11/2016 ĐẾN 24/11/2020

 

Overall, there is an expansion in the price of steel in China within the last 5 years. In 2016, the cost of steel started rising quickly from 1754 CNY/ton. Even though the number fluctuated within 2017, it still hit the highest level of all time on August 18th, 2018, at 4753 CNY/ton, which was nearly triple the price in 2016, driven by robust demand from the real estate and infrastructure sector. Furthermore, at the end of every year, the market quietens down in late November when cold weather across northern China slows construction activity before showing signs of recovery in the following early year.

Nhìn chung, giá thép ở Trung Quốc đã tăng trong vòng 5 năm qua. Năm 2016, giá thép bắt đầu tăng nhanh từ 1754 CNY / tấn. Mặc dù con số này dao động trong năm 2017, nhưng vẫn đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào ngày 18 tháng 8 năm 2018, ở mức 4753 CNY / tấn, cao gần gấp ba lần giá năm 2016, do nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, vào cuối mỗi năm, thị trường trầm lắng vào cuối tháng 11 khi thời tiết lạnh giá trên khắp miền Bắc Trung Quốc làm chậm lại hoạt động xây dựng trước khi có dấu hiệu phục hồi vào đầu năm sau.

In 2019, the valuing kept going down pattern and fell before the year's over when the COVID-19 pandemic began to hit the nation.

Vào năm 2019, định giá tiếp tục đi xuống và giảm vào dịp cuối năm đó khi đại dịch COVID-19 bắt đầu tấn công quốc gia.

 

  • CHỈ SỐ GIÁ THÉP TẠI TRUNG QUỐC 2020

(Source: www.steelhome.cn)

(Nguồn: www.steelhome.cn)

CHINA PRICE INDEX OF STEEL PRODUCTS FROM 2020/07/01 TO 2020/11/24

UNIT: RMB/TON

CHỈ SỐ GIÁ GIÁ THÉP TAI TRUNG QUỐC TỪ 01/07/2020 ĐẾN 24/11/2020

Đơn vị: NDT/ tấn

 

The data of SteelHome above illustrates how the prices of general steel products, hot-rolled (HR), and structural steel have changed from January 1st, 2020 to November 24th, 2020.  

Dữ liệu của SteelHome minh họa giá của các sản phẩm thép, thép tấm, cuộn cán nóng (HR) và thép kết cấu đã thay đổi như thế nào từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020.

 

Even though negatively affected by the pandemic and lost 10% within the first quarter of the year, the price indexes of general steel products, such as HR plate/coil, and structural steel showed an uptrend from January to November of 2020.

Tuy bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh và giảm giá tới 10% trong quý 1 năm 2020, chỉ số giá của các sản phẩm thép nói chung, chẳng hạn như cuộn thép cán nóng và thép kết cấu vẫn cho thấy xu hướng tăng từ đầu năm 2020 đến nay..

 

Furthermore, since July, the price of all steel products started rising significantly due to China's sooner recovery than the remainders of the world, increasing local demand for steel for government infrastructure stimulus and real estate. For instance, on July 1st, 2020, the price of HR plate/coil changed from 3807 RMB/ton and hit the pinnacle of 4157 RMB/ton, while the cost of structural steel significantly grew from 4068 RMB/ton and reached the highest point of 4446 RMB/ton on November 24th, 2020.

Hơn nữa, kể từ tháng 7, giá của tất cả các sản phẩm thép bắt đầu tăng đáng kể do sự phục hồi sớm hơn của Trung Quốc so với phần còn lại của thế giới, làm tăng nhu cầu thép trong nước để phục vụ cho việc kích thích cơ sở hạ tầng của chính phủ và bất động sản. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, giá cuộn thép cán nóng thay đổi từ 3807 NDT/tấn và đạt mức cao nhất 4157 NDT/tấn, trong khi giá thép kết cấu tăng đáng kể từ 4068 NDT/tấn và đạt mức cao nhất là 4446 NDT/tấn vào ngày 24 tháng 11 năm 2020.

 

In general, from July 1, 2020 to October 31, 20, the average price of overall steel products increases steadily and slightly. However, since the beginning of November 2020 until now, all steel products have shown a strong increase in prices, about nearly 10%. This is a remarkable number within a short period.

Nhìn chung, từ 01/07/2020 đến 31/10/20, giá trung bình của các sản phẩm thép tổng thể chỉ tăng đều và nhẹ. Tuy nhiên kể từ đầu tháng 11/2020 đến nay, tất cả các sản phẩm từ thép cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về giá, lên đến gần 10%. Đây là một con số tăng giá đáng chú ý trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Also, World Steel Dynamics (WSD), one of the most legitimate research organizations in the steel business, predicts a 2% development in steel cost in 2021. As per WSD, two central points those decide the value elements on steel market include: changes in net fares from China and steel utilization elements outside China.

Ngoài ra, World Steel Dynamics (WSD), một trong những tổ chức nghiên cứu uy tín nhất trong lĩnh vực kinh doanh thép, dự đoán chi phí thép nói chung sẽ tăng khoảng 2% vào năm 2021. Theo WSD, hai điểm quan trọng nhất quyết định các yếu tố giá trị trên thị trường thép bao gồm: thay đổi trong giá ròng từ Trung Quốc và các yếu tố sử dụng thép bên ngoài Trung Quốc.

 

  1. ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ GIÁ THÉP VIỆT NAM

2.1. CHỈ SỐ GIÁ THÉP VIỆT NAM 2016 – 2020

VIETNAM PRICE INDEX OF HOT-ROLLED STEEL PRODUCTS FROM 2016 - 2020

UNIT: MILLION VND/TON

CHỈ SỐ GIÁ THÉP CUỘN CÁN NÓNG TẠI VIETNAM TỪ 2016 ĐẾN 2020

Đơn vị: Triệu VND/ tấn

 

Within the last 5 years, there is an expansion in the price of hot-rolled coil steel in Vietnam.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, giá thép cuộn cán nóng tại Việt Nam đã tăng lên.

 

After strongly increased within the year of 2016, the price of HRC steel in Vietnam dropped from 13.09 million/ton to 11.03 million/ton due to the growth in output of domestic steel manufacturers changes the balance of supply and demand in the market compared to before. In addition, according to enterprises, an important factor affecting the domestic steel market is the import tax increase policy of the US and European countries, which has caused steel exports of enterprises to stagnate.

Sau khi tăng mạnh trong năm 2016, giá thép HRC tại Việt Nam đã giảm từ 13,09 triệu đồng / tấn xuống 11,03 triệu đồng / tấn do sự tăng trưởng sản lượng của các nhà sản xuất thép trong nước làm thay đổi cán cân cung cầu trên thị trường so với trước. Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường thép trong nước là chính sách tăng thuế nhập khẩu của Mỹ và các nước châu Âu đã khiến xuất khẩu thép của các doanh nghiệp bị đình trệ.

 

In 2018, cost of HRC steel in Vietnam started recovering and escalated since then. Since 2018 so far, the number expanded nearly 30% even under the pressure of COVID-19, due to the inflation in domestic and global demand (especially China). Notably, China is the leading consumer for iron and steel of Vietnam, with nearly 1.5 million tons, equivalent to more than 585 million USD. This consumption increased 18 times in volume and 14 times in turnover over the same period in 2019.

Năm 2018, giá thép HRC tại Việt Nam bắt đầu phục hồi và leo thang kể từ đó. Kể từ năm 2018 cho đến nay, con số đã tăng gần 30% ngay cả khi chịu áp lực của COVID-19 dựa trên sự tăng nhanh về nhu cầu trong nước và quốc tế (đặc biệt là nhu cầu thép tại thị trường Trung Quốc). Đáng chú ý, Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về tiêu thụ sắt thép của Việt Nam, với gần 1,5 triệu tấn, tương đương hơn 585 triệu USD. Mức tiêu thụ này tăng gấp 18 lần về lượng, 14 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.

 

1.3. CHỈ SỐ GIÁ THÉP TẠI VIỆT NAM 2020

In Vietnam, steel consumption, production, and export markets also increase rapidly in both quantity and value in the same period. Specifically, from July 1st, 2020 to November 2020, the price of hot rolled steel in Vietnam increased from VND 11.16 million VND / ton to VND 14.27 million / ton (equals to 27.86% increase) and is expected to continue to grow to VND 16.8 Million / ton in December. The cause of this price increase is the selling price of imported steel materials into Vietnam and China's demand for steel to increase enormously in the condition that this country is short of goods to serve domestic construction needs.

Tại Việt Nam, thị trường tiêu thụ, sản xuất và xuất khẩu thép cũng có cũng xu hướng tăng nhanh cả về lượng và giá trị trong cùng khoảng thời gian. Cụ thể, từ tháng 1/7/2020 đến tháng 11/2020, giá thép tấm cán nóng tại Việt Nam tăng từ 11,16 Triệu VNĐ/tấn lên đến 14,27 Triệu VNĐ/tấn, tương đương với mức tăng 27.86% và dự kiến tiếp tục tăng lên đến 16,8 Triệu VNĐ/ tấn vào tháng 12. Nguyên nhân của sự tăng về giá này là do giá chào bán nguyên liệu thép nhập khẩu vào Việt Nam từ Trung Quốc cùng nhu cầu nhập khẩu thép của Trung Quốc tăng mạnh trong điều kiện nước này đang thiếu hàng để phục vụ cho nhu cầu xây dựng trong nước.

VIETNAM PRICE INDEX OF HOT-ROLLED STEEL PRODUCTS FROM 2020/07/01 TO 2020/11/24

UNIT: MILLION VND/TON

CHỈ SỐ GIÁ THÉP CUỘN CÁN NÓNG TẠI VIETNAM TỪ 01/07/2020 ĐẾN 24/11/2020

Đơn vị: Triệu VND/ tấn


KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC